bg
Sistem ini disediakan untuk tujuan permohonan tauliah mengajar atau berceramah agama.
1. Seseorang itu layak memohon untuk mendapatkan suatu tauliah mengajar atau berceramah, jika dia memenuhi syarat-syarat yang berikut:-

    (a). Memegang suatu kelayakan pengajian Islam daripada universiti-universiti tempatan atau luar negeri yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia; atau

    (b). Memegang sesuatu kelayakan pengajian tinggi Islam daripada mana-mana institusi pengajian Islam tempatan; atau

    (c). Berpengetahuan dalam Hukum Syarak; dan

    (d). Telah mencapai umur dua puluh satu (21) tahun dan dalam hal pengajaran al-Quran dan tajwid, lapan belas (18) tahun.

    (e). Bagi maksud kaedah ini "Berpengetahuan" ertinya mana-mana orang yang memperolehi pengetahuan berhubung dengan ajaran Islam melalui mana-mana institusi pendidikan formal selain subperenggan (a) dan (b).

2. Jawatankuasa oleh atas alasan-alasan yang munasabah, mengecualikan mana-mana pemohon dari mana-mana kelayakan yang dinyatakan dalam subkaedah (1), jika difikirkan wajar dan sesuai manfaat untuk berbuat demikian.

1. Mana-mana orang yang telah diberikan tauliah mengajar atau berceramah di bawah keadah-kaedah ini hendaklah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:-

    (a). Tidak menyebarkan fahaman atau ajaran yang bertentangan dengan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah;

    (b). Tidak menyentuh apa-apa perkara berhubung dengan kedaulatan dan kuasa Yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu dan Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri sebagai ketua agama negeri;

    (c). Tidak menghina perkara khilafiah yang terdapat dalam empat mazhab yang muktabar dan tidak bertentangan dengan ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah;

    (d). Tidak menyentuh isu politik kepartian;

    (e). Tidak menyentuh secara langsung peribadi mana-mana individu;

    (f). Tidak menghina mana-mana pihak berkuasa agama; dan

    (g). Hendaklah mematuhi apa-apa peraturan yang dikenakan oleh pihak berkuasa agama dan juga pihak berkuasa lain.

2. Jawatankuasa hendaklah mempunyai kuasa untuk membatalkan tauliah mengajar atau berceramah apabila berlaku pelanggaran syarat-syarat yang ditetapkan di bawah kaedah ini.

3. Mana-mana orang yang memiliki tauliah mengajar hendaklah mengemukakan tauliahnya jika dikehendaki oleh mana-mana pegawai yang diberi kuasa oleh Majlis.

Kategori tauliah mengajar dan ceramah agama adalah seperti berikut:-

    (a). Tauliah Mengajar Agama (Umum)

    (b). Tauliah Mengajar Agama Berkitab (Individu / Istitusi)

    (c). Tauliah Mengajar Al-Quran

    (d). Tauliah Berceramah (Umum)

    (e). Tauliah Berceramah (Khas / Jemputan)

    (f). Permit Khas Ceramah

ARAHAN KEPADA PEMOHON

(1). Borang permohonan ini adalah dipohon secara atas talian. Permohonan yang telah lengkap diisi akan dihantar secara atas talian kepada Urusetia Jawatankuasa Pengawasan Pengajaran Agama Islam, Majlis Ugama Islam Sabah.

(2). Pastikan semua dokumen yang diperlukan dihantar kepada:-

        URUS SETIA,
        JAWATANKUASA PENGAWASAN PENGAJARAN AGAMA ISLAM,
        JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI SABAH,
        TINGKAT 9, BLOK B, WISMA MUIS,
        BEG BERKUNCI NO. 103,
        88737 KOTA KINABALU, SABAH.

         088-223436
         088-224279

    Senarai dokumen yang diperlukan ialah:-
    (a). Salinan Kad Pengenalan (disahkan) atau Pasport/Visa (disahkan)
    (b). Salinan-salinan sijil akademik/agama yang berkaitan
    (c). Gambar ukuran lesen (dua keping)
    (d). Sijil Tauliah luar Negeri Sabah (yang berkenaan)
    (e). Sijil Tauliah yang telah tamat tempoh

(3). Segala perbelanjaan yang berhubung dengan permohonan ini adalah di bawah tanggungan pemohon sendiri.

(4). PERINGATAN: Borang permohonan yang tidak lengkap tidak akan dipertimbangkan untuk proses temuduga.


 • Alamat Perhubungan:
        Urus Setia,
        Jawatankuasa Pengawasan Pengajaran Agama Islam,
        Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah,
        Tingkat 9, Blok B, Wisma MUIS,
        Beg Berkunci No. 103,
        88737 Kota Kinabalu, Sabah.

  088-223436
  088-224279